پیش از ثبت نام مطالعه قوانین و مقررات سامانه الزامی است.

اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام، از جمله: شماره همراه ( نام کاربری ) و آدرس صحیح و فعال ایمیل خود را با دقت و کامل، وارد کنید. اشتباه و مغایرت به هنگام ثبت اطلاعات متوجه کاربر خواهد بود.

اطلاعات فردی و هویتی افراد ثبت نام کننده در سامانه برای هیچ یک از مراکز اعطا کننده تسهیلات ارسال نمی شود.

سامانه تسهیلات ، راهنمای دریافت وام های بانکی است و فقط در راستای راهنمایی و نحوه گردش کار به کاربران، راهنمایی ارایه می نماید.

کاربران انحصارا جهت پیگیری هر یک از مراحل راهنمایی در محتوای موجود ( ارایه شده ) در سامانه، به مراکز و نهاد های مربوطه مراجعه کنند.

هیچگونه سند و یا مدرک اطلاعات فردی، مالکیتی و ... در تمامی مراحل ثبت نام و در دوران مدت اعتبار از طرف سامانه دریافت نمی شود.

تبادل هر گونه سند و یا مدرک اطلاعات فردی، مالکیتی و ... ، انحصارا فیمابین مراکز و نهاد های مربوطه ( بانک، موسسه و ... ) و متقاضی انجام می شود.

سامانه کاملاً مجازی بوده و مستقل اداره میشود و هیچ وابستگی به بانک و نهادی ندارد. سامانه بانک، مؤسسه و یا مرکز اعطا کننده تسهیلات و وام نمی باشد.

سامانه در قبال هیچ یک از مراحل پیش رو، از جمله : _ مواققت ارایه تسهیلات توسط مراکز و نهاد های مربوطه ( بانک، موسسه و ... )، شرایط و مدارک مورد نیاز، دریافت، پرداخت و نهایتا تسویه حساب _  مسؤلیتی ندارد.

به هنگام مراجعه به مراکز اعطا کننده تسهیلات نسبت به هویت، صحت و سلامت آن مرکز دقت و بررسی لازم را داشته باشید. مسؤلیتی از این حیث متوجه سامانه نمی باشد.

مبلغی به عنوان تعرفه و با مدت اعتباری سه ماهه در وجه سامانه اخذ می گردد. مبلغ تعرفه واریز شده قابل برگشت نمی باشد.

تذکر: تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه به منزله مطالعه و پذیرش قوانین از طرف شما خواهد بود.