شنبه 24 آ ذر 1397 | 6. ربيع‌الثاني 1440

تسهیلات وام خرید دفتر کار


تسهیلات و وام خرید دفتر کار ::


اجاره به شــرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شــرط شود مسـتاجر در پايان مدت اجاره : در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد عين مستاجره را مالک گردد. به عبارت ديگرخريد و واگذاري اموال منقول و غير منقول به درخواست کتبي مشـــتري توسط بانک ( به عنوان موجر ) به مدت معين براي اجاره ، مشروط بر اينکه در صورت پرداخت کامل مال الاجاره در پايان مدت قرارداد اجاره ، مشتري (‌مستاجر ) مالک اموال مورد اجاره گردد .:: راهنمای دریافت وام خرید دفتر کار


جهت دریافت راهنمایی از نحوه و چگونگی دریافت وام خرید دفترکار در سامانه ثبت نام نمایید..تمامی حقوق سایت متعلق به سامانه تسهیلات ( راهنمای دریافت وام بانکی ) می باشد
طراحی وب سایت شرق